سیستم-کنترل-تردد(قفل-دیجیتال-رمزی،کارتی،اثرانگشتی)